Współpracują z nami

Poznaj instytucje zaangażowane we wspieranie praworządności w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wolne Sądy to inicjatywa obywatelska oraz fundacja wspierająca inicjatywy i działalność edukacyjną na rzecz ochrony praworządności.
Inicjatywę powołała do życia w 2017 r., w czasie protestów przeciwko "reformie" sądownictwa grupa prawników: Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska i Michał Wawrykiewicz, którzy występują też przed sądami w kluczowych sprawach dotyczących niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy zostało założone z inicjatywy prawników, którzy chcą podejmować działania na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej i pomocy prawnej pro bono.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS to porozumienie organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce. KOS monitoruje i archiwizuje przypadki wywierania politycznego nacisku na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców peawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz zapewnia im pomoc prawną.

Inpris - Instytut Prawa i Społeczeństwa, prawniczy think tank, który skupia się na poprawie jakości prawa i standardów rządzenia.

Szuverén (Suweren. Strona wspierająca demokrację liberalną) to węgierskojęzyczna strona internetowa zawierająca analizy i opinie polityczne, prawne oraz socjologiczne, założona przez naukowców i działaczy obywatelskich w 2010 roku. Szuverén był pierwszym serwisem internetowym, który opisał autokratyczną transformację na Węgrzech.

W projekcie PraworządźMY eksperci Szuveréna przygotowali analizy dotyczące kryzysu praworządności na Węgrzech.

Rekonstrukce státu (Rekonstrukcja państwa) to czeski ogólnokrajowy projekt antykorupcyjny, który powstał z inicjatywy niezależnych organizacji pozarządowych, biznesu, ekspertów, obywateli i polityków. Koordynowany jest przez Frank Bold Society (organizację pożytku publicznego) oraz zarządzany i nadzorowany przez 11 organizacji członkowskich. Od 2013 roku Rekonstrukce státu nieustannie pracuje nad zmianą systemową, opowiadając się za rozwiązaniami na rzecz budowy przejrzystego, sprawnego państwa.

W projekcie PraworządźMY eksperci Rekonstrukce státu przygotowali analizy dotyczące kryzysu praworządności w Czechach.

Fundacja Centrum Strategii Liberalnych (CLS) jest bułgarską niezależną organizacją non-profit działającą od 1994 r. Członkowie zespołu CLS to badacze łączący działalność analityczną z zaangażowaniem w działania na rzecz budowy przejrzystej polityki, społeczeństwa obywatelskiego i sprawnych instytucji publicznych. CLS prowadzi badanie społeczne, przygotowuje raporty oraz opracowuje programy dotyczące przemian społeczno-politycznych, zmian instytucjonalnych i bezpieczeństwa w krajach Europy Południowo-Wschodniej, Środkowo-Wschodniej oraz innych krajów UE.

W projekcie PraworządźMY eksperci Fundacji Centrum Strategii Liberalnych przygotowali analizy dotyczące kryzysu praworządności w Bułgarii.

National Endowment for Democracy (NED) to prywatna fundacja non-profit, której celem jest rozwój i wzmacnianie instytucji demokratycznych na całym świecie.
Od samego początku NED był instytucją ponadpartyjną. Stworzony wspólnie przez osoby wywodzące się z grona zarówno Republikanów, jak i Demokratów, NED jest zarządzany przez zwolenników różnych opcji politycznych i cieszy się poparciem szerokiego grona członków amerykańskiego Kongresu. NED jest głównym grantodawcą projektu PraworządźMY.

ZEIT-Stifung Ebelin und Gerd Bucerius to fundacja wspierająca rozwój nauki, sztuki oraz kultury poprzez edukację i szkolenia. Organizacja inicjuje również debaty na tematy polityczne i społeczne. ZEIT-Stiftung jako instytucja promująca innowacje w szkolnictwie wyższym, jest fundatorem pierwszej niepublicznej szkoły prawa w Niemczech - Bucerius Law School. Fundacja wspiera nauki humanistyczne i społeczne poprzez program stypendialny "Trajektorie zmian". Działalność międzynarodowa fundacji koncentruje się na Europie Środkowo-Wschodniej oraz Izraelu, z silnym naciskiem na dialog międzykulturowy.